't Eenerveld
Groepsaccommodatie


accommodatie achteraanzicht 

Huishoudelijk reglement

 • Tussen 22.00 en 8.00 uur rust buitenshuis. Wij verwachten van u dat u onze buren en directe omgeving geen overlast bezorgt.
 • Kinderen moeten zich binnenshuis rustig gedragen. Buiten is volop gelegenheid om te hollen, tikkertje en verstoppertje te spelen.
 • Huisdieren niet toegestaan.
 • Geen open vuur in huis (kaarsen/waxinelichtjes) ook buiten geen open vuur toegestaan.
 • Niet op het dak klimmen.
 • Gourmetten e.d. is niet toegestaan.
 • Wij hebben geen rioolaansluiting maar septictanks, gebruik geen chloor e.d.
 • Kom niet buiten de erfafscheidingen, rond het meer lopen is verboden.
 • Het meer van de zandafgraving is niet vrijgegeven voor recreatie. Wilt u toch zwemmen dan doet u dat op eigen risico. Besef dat ver van de wal af zwemmen levensgevaarlijk kan zijn.
 • Niet met inventaris van de accommodatie bij de waterkant spelen (emmers, bekers, lepels e.d.)
 • Schade en storingen aan het gebouw direct melden, niet zelf gaan repareren.
 • ’t Eenerveld maakt gebruik van beveiligingscamera’s. Het saboteren van deze camera’s gaat ten koste van uw gehele borgsom. Indien u moeite heeft met de aanwezigheid van beveiligingscamera’s dan kunt u dit met ons bespreken.

 

Opleveren bij vertrek

 • U hoeft niet te soppen en te zuigen,  gewoon orde scheppen is voldoende:
 • Alle afval in de containers, glas, plastic en oud papier mag u in de keuken laten staan.
 • De vaat (ook de laatste...) keurig schoon op z’n plaats. Alles soort bij soort.
 • Dekens netjes opgevouwen in de kasten.
 • Meubilair op originele plaats.
 • Skelters in de schuur.
 • U kunt u telefonisch afmelden bij uw gastvrouw: 06-53551561

 

 

 

Voorwaarden 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.
b. Ondernemer: het bedrijf die de groepsaccommodatie ter beschikking stelt.
c. Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met de ondernemer afsluit.
d. Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
e. Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
2. Contractant gaat akkoord met  cameratoezicht/beveiliging. Opgenomen beelden worden niet bekeken tenzij daar naderhand aanleiding voor is
.
Artikel 4: Prijs en borgsom
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van nutsvoorzieningen, schoonmaak en toeristenbelasting tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na de vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de contractant en de groepsleden betreffen kunnen deze aan de contractant worden doorberekend.
3. De borgsom heeft betrekking op de accommodatie en het naleven van de huisregels. Bij schade, het niet naleven van huisregels en/of wangedrag heeft de ondernemer het recht dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met de borgsom te verrekenen.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van de aankomst in het bezit van de ondernemer te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant ondanks voorafgaande aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot zijn accommodatie te ontzeggen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.

Artikel 6: Annulering
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
2. Ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
- bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum: 25% van de overeengekomen prijs.
- bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
- bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs.
- bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs.
- bij annulering of niet verschijnen op de dag van aankomst is de contractant de overeengekomen prijs verschuldigd.
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Huisregels
1. De contractant en de groepsleden zijn gehouden de door de ondernemer gestelde huisregels na te leven.
2. De ondernemer dient de contractant de huisregels te doen toekomen.
3. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voorzover het gaat om schade die aan de contractant of de groepsleden kan worden toegerekend.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de beschikbaar gestelde audio/video apparatuur en evenmin voor de consequenties daarvan.
4. Het water van Zandwinning Amerika, gelegen tegen het terrein van “t Eenerveld, is niet vrijgegeven voor recreatie. Contractant heeft van niemand toestemming om in of op het water te recreĆ«ren en kan derhalve niemand aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen ervan.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de contractant en/of een van de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
2. Indien de contractant en/of de groepsleden nalaten de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.

Artikel 10: Incassokosten
Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.

Artikel 11: Ontbinding,
1. Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende accommodatie tegen gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.

 

Privacyverklaring

Hieronder leest u wat wij doen met uw persoonsgegevens.
Groepsaccommodatie 't Eenerveld verzamelt en bewaart alleen persoonsgegevens als u bij ons een periode boekt.
Voor het opmaken van het contract/factuur hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en email. Deze gegevens worden alleen op het contract/factuur geplaatst, nergens anders opgeslagen en met niemand gedeeld. De periode dat wij uw contract/factuur moeten bewaren wordt ons opgelegd door de belastingdienst: 7 jaar (fiscale bewaarplicht). U heeft recht op inzage en op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen.
Wij gebruiken op onze website geen cookies.
Op groepsaccommodatie 't Eenerveld wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Bij het tekenen van het contract gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Beelden worden met niemand gedeeld. Ze worden opgeslagen en na ca 1 week automatisch gewist. Beelden worden alleen teruggekeken als daar aanleiding voor is. Er worden geen geluidsopnames gemaakt..
Als u klachten of vragen heeft over uw privacy kunt u dit met ons bespreken en/of contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.